En viktig del av å ha håndtere et varsel er å ivareta personene som er involvert på en best mulig måte. Det er viktig å ikke bli så opptatt av saksgang og riktig prosedyre at vi glemmer å gi omsorg og støtte til både den som har varslet og den det er varslet om.

Hvordan ivareta den som varsler?

Når du mottar et varsel, tenk godt gjennom og lag en kortfattet plan om hvordan du best kan ivareta personen som har varslet. Det finnes imidlertid ikke et helt klart svar for hvordan man best ivaretar en som melder inn et varsel. Det er veldig forskjellig hva som skal til for at en person skal føle seg ivaretatt på en ordentlig måte. Det er derfor viktig å høre på hva personen selv ønsker og forteller. Det er likevel noen generelle råd som er gode å ta med:

  • Ta en samtale ansikt til ansikt med personen som har varslet så snart som mulig etter at det har kommet inn. Det er et viktig signal på at du tar det du har fått vite på alvor, og gir en best mulig oversikt over hva som har skjedd.
  • Sikre at personen som varsler får hjelp og støtte gjennom hele prosessen. Spør gjerne varsler om hen ønsker en ansatt eller tillitsvalgt som ikke selv er med i håndtering av saken som støtteperson i tiden saken pågår. Støttepersonen kan sammen med varsler bli enig om hva hen trenger av hjelp.
  • I mer alvorlige saker kan det være lurt å tilby 5 til 10 krisetimer hos psykolog mens saken undersøkes og håndteres. Det kan være en stor belastning å varsle og være til stor hjelp å snakke med en profesjonell psykolog både om hva som har skjedd og om hvordan det oppleves å varsel.
  • Det er viktig å holde personen som varsler informert om hva som skjer i saken underveis. Noen ganger kan håndtering av ulike årsaker trekke ut, og det kan oppleves for en som er utenfor prosessen at ingenting skjer. Det er derfor viktig å ta jevnlig kontakt inntil saken er helt avsluttet.

Det viktigste rådet er å klart vise at du tror på det en varsler forteller, og la personen selv eie sin historie og opplevelse. Både det å være bevisst på å alltid stille åpne spørsmål og vise omsorg i samtalen vil gjøre at personen føler seg sett og hørt.

Process3

Hvordan ivareta den det er varslet om?

Det er viktig å ivareta en person som har fått et varsel mot seg på lik linje med den personen som har varslet. Mange av de samme generelle rådene gjelder, men på litt ulikt tidspunkt og vis.

  • Gi beskjed om at et varsel har kommet inn til personen først når man er sikker på at varselet vil tas videre og det skal avtales en samtale. Dette vil føre til minst mulig usikkerhet og spekulasjon.
  • Gi personen informasjon om at hen har fått et varsel mot seg og hva varselet i hovedsak handler om i forkant av samtalen om varselet. Dette kan enten gjøres i et møte eller skriftlig som del av en innkalling. Det er viktig at personen får tid til å tenke seg om og får mulighet til å finne en tillitsperson å ha med seg i samtalen om hen ønsker det.
  • Sikre at personen får hjelp og støtte fra hen blir kalt inn til samtale til prosessen er offisielt avsluttet. Spør gjerne om hen ønsker en ansatt eller tillitsvalgt som ikke selv er med i håndtering av saken som støtteperson i tiden saken pågår. Dette bør ikke være samme person som støtter personen som har meldt inn varselet.
  • I mer alvorlige saker kan det være lurt å tilby 5 til 10 krisetimer hos psykolog mens saken undersøkes og håndteres. Det kan være en stor belastning å få et varsel mot seg og være til stor hjelp å snakke med en profesjonell psykolog om hva som har skjedd.

Det er også viktig å ikke forhåndsdømme en person som har fått et varsel mot seg, og å sørge for at hen får ivaretatt sin rett til å uttale seg om alle forhold som varselet inneholder. Uansett utfall av saken er det viktig at den som har fått et varsel mot seg føler seg rettferdig behandlet, og at hen har fått muligheten til å belyse saken så godt som mulig fra sitt perspektiv.

Les gode råd om hvordan du kan støtte og hjelpe en som er utsatt for vold eller overgrep på dinveiut.no

Hvordan ivareta den som har mottatt varselet?

I mer alvorlige varslingssaker viser erfaring at det er viktig å også ivareta personen som mottok det første varselet. Det kan være en sterk opplevelse å bli kjent med overgrep eller krenkelser en annen person har vært utsatt for, og det kan fremkalle sterke reaksjoner i etterkant. Det er heller ikke unormalt at personen føler et stort ansvar for han eller hun som har varslet, og bekymrer seg for hvordan det går videre.

På grunn av den emosjonelle påkjenningen det kan være å motta et varsel om et alvorlig overgrep, er det viktig å sørge for at personen som gjorde denne oppgaven får en grundig debrief og støtte i etterkant. En mulighet er å benytte psykolog eller psykiatrisk psykepleier gjennom bedriftshelsetjenesten for oppgaven. En annen er å ta kontakt med sitt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). I utgangspunktet vil en god debrief kunne gjennomføres på 3 til 5 timer. Et annet tiltak er å gi personen jevnlig oppdateringer om hva som skjer i saken, selv om han eller hun er sjekket ut av den formelle håndteringen videre.