Under finner du en kort oppsummering av hva som kan være lurt å gjøre, steg for steg, i en situasjon hvor du blir fortalt om et overgrep eller alvorlig krenkelse som akkurat har skjedd.

Rutine steg for steg

  1. Når du mottar et varsel skal du finne et skjermet sted å ha samtalen. Lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig. Gi trygghet og sørg for at den utsatte opplever å bli trodd. Ta gjerne notater under samtalen (om det er naturlig) eller umiddelbart etter. Informer om at alt personen forteller deg vil holdes fortrolig, men at du har plikt til å fortelle det videre til ledelsen. Hvis det er praktisk mulig bør det være to tilstede ved mottak av varsler.
  2. Sikre om nødvendig situasjonen for den utsatte og vurder om det er behov for akutt psykisk eller fysisk helsehjelp. Det er ditt ansvar å ivareta personen inntil andre ansvarspersoner overtar.
  3. Kontakt generalsekretær (eller Trygg-ansvarlig på arrangementet) umiddelbart på telefon og informer om situasjonen. Dersom saken gjelder generalsekretær, kontakter du styreleder. Kontakt aldri den som anklages.
  4. Generalsekretær har ansvar for videre oppfølging av situasjon. Ved alvorlige overgrep vil generalsekretær/ Trygg-ansvarlig på arrangementet bistå den utsatte med besøk til legevakt for fysisk og psykisk helsehjelp og for å sikre bevis.
  5. Generalsekretær og resten av varslingsutvalget har ansvar for videre saksgang, i tråd med deres retningslinjer.

Å varsle familie

Hvis personen som har vært utsatt for et overgrep er under 15 år skal foresatte og/eller barnevern varsles. Dersom den utsatte er mellom 15 og 18 år bør kontakt med foreldre skje etter dialog med den utsatte. Dette er som regel generalsekretærs ansvar. Om personene er over 18 år er det ingen plikt å varsle foresatte. Det er likevel viktig å høre om det er nære relasjoner personen ønsker hjelp til å snakke med slik at hen ikke blir overlatt til seg selv og blir ivaretatt av noen hen har tillit til og er trygg på.

Se her for mer om hvordan gjennomføre et mottak av varsel